Dobrodošli

Napisao Đorđe Pavićević 25. oktobar, 2011

amfiteatar sa
           studentima

Časopis Političke perspektive, je novi regionalni časopis koji će objavljivati tekstove iz političke nauke/znanosti i bliskih disciplina.

Osnivači časopisa su Fakultet političkih znanosti-Sveučilište u Zagrebu iz Zagreba, Univerzitet u Beogradu-Fakultet političkih nauka iz Beograda i Udruženje za političke nauke Srbije.

Članovi redakcije su nastavnici sa Fakulteta u Zagrebu i Beogradu, a očekujemo da joj se pridruže i članovi sa drugih sličnih institucija nekadašnje države.

Osnovna orijentacija

Napisao Tonči Kursar 25. listopada, 2011

citaonica sa
           studentima

Časopis nije disciplinarno ograničen, mada je fokus časopisa na političkoj nauci (znanosti). Ideja je da se naglasi stručno i akademsko istraživanje politike, tako da će u časopisu biti dobrodošli i tekstovi iz bliskih disciplina (prava, sociologije, filozofije, ekonomije itd.) kojima takav stav nije stran. Časopis će ohrabrivati objavljivanje tekstova različitih pristupa, metodoloških orijentacija i poddisciplina političke nauke/znanosti (npr. komparativna politika, politička teorija, politička ekonomija...).

Isključivi kriterij(um)i za objavljivanje biće poštovanje profesionalnih standarda i relevantnost tema. Profesionalni standardi će biti određivani nezavisnim recenzijama i prema prethodno navedenim kriterij(um)ima redakcije.